YT_Otto Kuus

Arhiiv
Tartu Kevad 2018    Tingimused

EST/ Fotokonkurss ’TARTU KEVAD 2018’ / Photo Competition 'TARTU SPRING 2018'



Kohta Tartukevadpäevad 2018 fotokaameraga käes
See on Sinu ainulaadne kevadine Tartu Tudengipäevade fotosessioon
Tarkpead väljuvad auditooriumidest ja raamatukogudest, et näidata Sinule oma lõbusat talenti

Osavõtjad: kõik, keda see teema köidab Korraldaja: Tartu Fotoklubi, tartu.fotoklubi@mail.ee
Toetus: Tartu Kevadpäevad 2018 Programmitoimkond, Tartu Fotoklubi
Parimad pildid autasustatakse eriauhindade ja diplomitega

Vastuvõtu tähtaeg: viimane vastuvõtu päev on 10. maini 2018

Värvilised ja monokroomsed digipildid tuleb esitada e-postiga JPG formaadis pikema servapikkusega:
* püstiformaadiga fotod, pikem külg 800-900 pikselit
* horisontaalse formaadiga fotod, pikem külg 1000-1800 pikselit
Igal autorilt kuni 6-10 digifotot


Aadress: vorm asub http://tfk.tartufoto.ee jaotuses KONKURSS all vasakul menüüs, alajaotuses TAHAN OSA VÕTTA.
Või, http://tfk.tartufoto.ee/est/?page=concurs&sub=fb

Piltide saatmisel veebivormi kasutades tuleb esitada korrektsed autori andmed: nimi, telefon, vanus ja oma e-posti aadress.
Pildi nimetus paigutub koduleheküljel nagu pildi faili numbri lõpp.
Piltide kasutamine on lubatud ainult autoriga eraldi kokkuleppel.
Korraldajad jätavad endale õiguse konkursi käigus reeglite täpsustamiseks ja täiendamiseks.

*** Neile, kes pole veel kasutanud taolist fotode saatmise veebi-aadressivormi:
Konkursi nimetuse väljavalimise ja oma e-aadressi esitamise järel on oluline aknas NIMI näidata autori nimi ja perekonnanimi.
Aknas TEADE märkida oma andmed: nimi, telefon, vanus ja e-posti aadress.
Klikkides BROWSE...´ i nupule, leia aknas PILT kataloogides fail, mis on eelnevalt ette valmistatud, et Sinu tööd käesolevale konkursile ära saata.
Pärast seda, kui kõik aknad-aadressivormid TAHAN OSA VÕTTA on korrektselt täidetud, vajuta nupule SAADA.
Neid operatsioone on vaja korrata mitu korda, juhul kui Sinu e-meil ei ole jõudnud kõiki Sinu konkurss-pildid üheaegselt ära saata.
Siis tuleb võib-olla igat pilti saata eraldi.***



ENG/ Photo Competition TARTU SPRING 2018

Meet of Tartu Kevad 2018 camera in hand
This is your unique Tartu Student Days Spring photo session
You must leave the auditorium wise and libraries, for you to show yours fun talents

Participants: Everyone who is attracted this topic
Organizer: Photo Club Tartu, tartu.fotoklubi @ mail.ee http://tfk.tartufoto.ee/est/?page=concurs&sub=fb

Support: Tartu Spring Days 2018 program committee, Tartu Photo Club
The best pictures will be awarded with Diplomas and Special Mentions Admission

Deadline: Last day of admission is 10 May 2018

Color and monochrome digital images must be submitted by e-mail in JPG format over the edge ofa length:
* Vertical format images, 800 to 900 pixels long side
* Horizontal format photographs, 1000-1800 pixels long side
Each author of up to 6-10 digital photos


Address: This form is located on the left menu under the COMPETITION (KONKURSS) http://tfk.tartufoto.ee division, section, I WANT TO TAKE PART (TAHAN OSA VÕTTA)
Or, http://tfk.tartufoto.ee/est/?page=concurs&sub=fb

To send pictures using the online form must be submitted to the correct author information: name, telephone number, age, and your e-mail address.
File name of the website positions itself as the file number to the end Use of images is permitted only with the specific agreement
The organizers reserve the right to clarify and supplement the rules of the competition process

*** For those of you who have not yet to use such photographs to send a web address to the form:
Competition for the selection and designation of your email address after submission NAME (NIMI) is an important window to show the author's name and surname.
NOTICE (TEADE) window indicate your: name, telephone number, age and e-mail address.
Clicking on the Browse ... 'button I, find the window PICTURE (PILT) file directories, which areprepared in advance, that you work with this contest should be sent.
After that, if all the windows address forms WANT TO TAKE PART (TAHAN OSA VÕTTA) is filled in correctly, press the SEND TO (SAADA).
These operations need to be repeated several times, if your e-mail does not reach all of your images at the same time to send the contest.
Then it may be necessary to send each picture individually ***

2008-2018 © Tartu Fotoklubi. tfk@tartufoto.ee
Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistusLasteabitelefonTartu Linnavalitsuse kultuurioskondTartu